Webdesign: Advex
info@trianimus.hu PROTEKTOR HARDELL
    Stavebný systém HARDELL
Magyar
English
Româneste
Slovenský


Etapy výstavby domu HARDELL


Miklós Roszkopál

diplomovaný inžinier architekt
riaditeľ spoločnosti

"Kvalita sa v každom prípade vyplatí."

V rámci svojej práce som mal možnosť spoznať takých ľudí, pre ktorých boli medziľudské vzťahy najdôležitejšie v živote. Túto myšlienku som mal vždy na zreteli a urobím všetko preto, aby som poctivo uspokojil všetkých, ktorí so mnou spolupracujú. Spadá do toho veľa vecí, jedným z najdôležitejších prvkov sú však ponúkané technické riešenia a kvalita použitých materiálov. V tomto znamení vo mne dozrievala myšlienka, ako by sa dali napr. z výrobkov nami zastupovaného závodu vyvinúť ešte komplexnejšie konštrukcie. Výsledkom je stavebný systém HARDELL.
Tento systém nám umožňuje združiť všetky precízne riešenia, ktoré boli vždy príznačné pre našu materskú spoločnosť. V tomto systéme sú integrované kvalitné výrobky a technické riešenia ponúkané našou firmou. Výsledkom nášho priebežného vývoja na systémovom princípe bolo, že sme ako prví v Maďarsku obdržali na stavebný systém certifikát ÉMI (Technický a skúšobný ústav stavebný v Budapešti).
Vybudovaná predajná sieť umožnila, že sme sa stali rozhodujúcimi aktérmi v oblasti realizácie stavieb použitím ľahkých konštrukcií. Pomocou užívateľov hotových stavieb sa nám darí získavať stále väčší počet účastníkov trhu.
Verím, že sa môžeme stať významným činiteľom na nami zastupovanom trhu, nakoľko dnes sme už schopní ponúknuť také riešenia, ktoré sa stávajú v priebehu nášho života čoraz dôležitejšími, napr. využitie energií, akustika, protipožiarna ochrana atď. Budovy postavené našimi partnermi už dnes dosahujú, dokonca v určitých prípadoch aj predbiehajú v súčasnosti konzultované návrhy na spotrebu energie.
Priebežne ?meriame? spokojnosť užívateľov hotových budov a takto získané skúsenosti využívame v rámci ďalšej vývojovej činnosti.

Životopis:

Diplom získala na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti v roku 1983. Rok pôsobila na Riaditeľstve údržby budov štátneho podniku Maďarské štátne železnice MÁV. Potom pokračovala v staviteľskej práci v podniku Inžinierske a pozemné stavby v Pécsi. Nasledovala viac ako 1,5 roka trvajúca stáž v Nemecku, kde nadobudla ďalšie odborné znalosti. Od roku 1993 je riaditeľkou spoločnosti Protektorwerk Hungária Kft. a vedúcou inžinierkou stavebného systému HARDELL.

späť na začiatok
Dr. Mária Széll

diplomovaná inžinierka architektka
kandidátka technických vied,
habilitovaná univerzitná profesorka

"Mám rada stavby z ľahkých konštrukcií, rada sa s nimi zaoberám, lebo verím v ich dobré vlastnosti."

Už je tomu viac ako dvadsať rokov, keď som letnú dovolenku strávila na chate mojich známych pri Balatone. Bolo daždivé, studené počasie a ja som bola takmer vždy v podkrovnej izbe lebo v miestnostiach na prízemí mi bola zima. Skúsenosť, že dobre izolovaný priestor zhotovený z ľahkých konštrukcií ?funguje ako jemný vlnený pulóver?, priaznivá cena a k tomu ešte aj krátka doba výstavby, ma priviedli k rozhodnutiu, aby sme si chatu postavili použitím ľahkých konštrukcií. Ponuka konštrukcií bola v tom čase veľmi skromná, ale moje rozhodnutie sa ukázalo byť správnym. Odvtedy už boli horúce letá, kedy bolo treba venovať veľkú pozornosť tieneniu a vetraniu, čiže ?prevádzkovaniu? domu, ale vždy sa dali vytvoriť príjemné komfortné podmienky. Prispela k tomu aj dnes už urastená lipa, ktorú sme zasadili na západnú stranu.
Ak to teda zhrniem, na základe osobných skúseností môžem potvrdiť, že montované domy, ktoré sú v Kanade, USA a severnej Európe veľmi rozšírené a považujú sa za tradičný spôsob stavania domov, sú vyhovujúce aj v maďarských podmienkach.
Predstavený ľahký konštrukčný systém na výstavbu domov disponuje aj z hľadiska ochrany životného prostredia pozitívnymi vlastnosťami. Spotreba energie na prevádzku budovy je nízka, materiály sú recyklovateľné atď.
Konštrukčný systém ukrýva v sebe mnohé variačné možnosti. Umožňuje pružne reagovať na zmeny životného štýlu, reorganizáciu priestorov a môže sa rozvinúť aj individuálny charakter budovy. Paleta je široká. Od vidieckych domov zachovávajúcich ľudové tradície po vily navodzujúce mediteránsku náladu. Poskytuje široký priestor pre všetky predstavy. Pre stavebný systém HARDELL je charakteristický priebežný vývoj, starostlivé projektovanie a kontrolovaná realizácia. Na základe tohto úprimne odporúčam do Vašej pozornosti stavebný systém HARDELL vypracovaný v spolupráci s našimi spolupracovníkmi.

Životopis:

Diplom získala na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti v roku 1970. Rok pracovala v podniku IPARTERV. Od roku 1971, po dobu 24 rokov, učila na Katedre stavebných konštrukcií Fakulty architektúry Technickej univerzity v Budapešti, od roku 1995 je pedagógom Katedry pozemných stavieb Stavebnej fakulty TUB. Titul kandidátky vied získala v roku 1991, v roku 1998 bola habilitovaná a v tomto roku bola vymenovaná aj za univerzitnú profesorku. V rámci svojej odbornej činnosti sa zamerala na navrhovanie stavebných konštrukcií. Jej výskumnou oblasťou sú stavby z ľahkých konštrukcií a zasklené stavebné konštrukcie. S touto témou sa zaoberá aj jej učebnica, ktorá vyšla v roku 2001 pod názvom Transparentné stavebné konštrukcie.

späť na začiatok
Dr. Endre Dulacska

diplomovaný inžinier architekt, statik
profesor emeritus
doktor technických vied

"Jeden z najmodernejších ľahkých konštrukčných systémov."

Na požiadanie spoločnosti Protektorwerk Hungária Kft. som sa zúčastnil prác zameraných na rozvíjanie nosných konštrukcií stavebného systému HARDELL. Všetky prvky systému sme detailne preskúmali a vykonali sme aj laboratórne skúšky použitých materiálov a spojovacích prvkov. Osobitnú pozornosť sme venovali dimenzovaniu konštrukcií tak, aby zodpovedali európskej smernici EUROCOD s osobitným zreteľom na vyjasnenie princípov a praxe v oblasti dimenzovania pre prípad zemetrasenia.
Počas práce bola potrebná priebežná konzultácia vo veci adekvátneho vytvorenia daných uzlových bodov stavebného systému so zreteľom na príslušné tepelnotechnické a parotechnické požiadavky. Stavebný systém HARDELL je v súčasnosti jedným z najmodernejších ľahkých konštrukčných systémov v Maďarsku.

Životopis:

V roku 1950 začal pracovať v podniku BUVÁTI ako statik-kreslič. Bohatší o tu získané informácie získal v roku 1956 diplom inžiniera architekta. K jeho menu sa viaže projektovanie nosných konštrukcií okolo 150 budov a riadenie projektovania nosných konštrukcií v prípade cca. 100 budov v Budapešti a na vidieku. Bohaté skúsenosti v oblasti projektovania sa družia s vynikajúcim technickým citom, teoretickou fundovanosťou a závideniahodnou pracovnou výdržou. Výsledkom je približne 200 staticko-expertíznych posudkov vypracovaných s časti na žiadosť súdov. Počet vedeckých publikácii doma i v zahraničí dosahuje počet dvesto. Svojou výskumnou prácou a publikáciami chce slúžiť k projektovaniu konštrukcií. Zúčastnil sa práce komisií zaoberajúcich sa zavedením systému smerníc EUROCODE do domácej praxe. Je aktívnym členom riadiaceho orgánu Maďarskej inžinierskej komory. Prostredníctvom svojej vedeckej práce sa zapojil do činnosti viacerých medzinárodných odborných organizácií, resp. ich maďarských sekcií.

späť na začiatok
Dr. János Várfalvi Phd.

diplomovaný strojný inžinier,
diplomovaný inžinier-pedagóg,
kandidát technických vied,
samostatný vedecký pracovník

"Ľahké konštrukcie ponúkajú projektantom v oblasti stavebníctva veľkú slobodu pri vytváraní komfortných a energeticky úsporných budov."

Táto sloboda sa dá uplatnil len prostredníctvom stavebno-fyzikálnych faktorov. Stavebný systém HARDELL už disponuje mnohými stavebno-fyzikálnymi funkciami.
HARDELL je z hľadiska požiadavky na teplo, ktorá je aktuálna najmä počas vykurovacej sezóny, aj v európskom meradle jedným z najlepších stavebných systémov. Treba však poznamenať, že výkon tepelnej izolácie systému možno ďalej zvyšovať. V rámci čoskoro aktuálnej energetickej certifikácie bude patriť do prvej kategórie. Takmer u všetkých budov sa v zimných podmienkach vyskytne etapovitá prevádzka, veď na základe triezveho zváženia na dobu neprítomnosti znížime vnútornú teplotu. Vďaka dobrým vlastnostiam ľahkých konštrukcií sa systém dobre prispôsobuje zimnej etapovitej prevádzke vykurovania, čo môže byť základom ďalšej úspory energie. Všetky budovy z ľahkých konštrukcií poskytujú oproti letnej tepelnej záťaži menšiu ochranu. Obvykle to zvykli sformulovať tak, že "budovy z ľahkých konštrukcií sú v lete teplé".
V súvislosti s týmto môžete uviesť nasledovné "odborné" pripomienky:
Na základe hmotnosti konštrukcie pripadajúcej na 1m2 stavebný systém HARDELL "ani nie je taký ľahký".
Konštrukcia sa dá "zaťažiť" použitím zatieňovacej techniky.
Budova stojí na pôde a pôdu možno pokladať za dosť ťažkú.
Vedomé vetranie sa dá integrovať za súčasť budovy.

Životopis:

Diplom strojného inžiniera a diplom inžiniera pedagóga získal na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Budapešti v roku 1973. Rok pracoval v Ústave hospodárenia s energiou. Od roku 1974 je pracovníkom Tepelno-fyzikálneho laboratória Ústavu stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov pri Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti. V roku 1982 úspešne obhájil doktorskú dizertáciu s názvom ?Určenie priestorov vyvetraných bez kondenzácie prostredníctvom odvetrávača pary?. V prvej polovici 80-tych rokov napísal so spoluautorom tri štúdie dosahujúce svetovú úroveň s názvom: Stavebno-fyzikálne účinky, Stavebno-fyzikálne chyby pri plochých strechách a Tepelné mosty. V prvej polovici rokov 80-tych spolupracoval na príprave predbežných štúdií k norme č. MSZ-04.140/3 a v druhej polovici 80-tych rokov na príprave normy č. MSZ-04, 140/2, konkrétne na vypracovaní kapitol o vlhkostnej technike. V tomto období zostavil aj prvý domáci katalóg tepelných mostov s počítačovou simuláciou viacdimenzných tepelno-technických reakcií vznikajúcich v tepelných mostoch. V roku 1994 bol vymenovaný za riaditeľa Tepelno-fyzikálneho laboratória Ústavu stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov. V roku 2000 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 2001 získal titul Ph.D. so spoluautormi napísal nasledovných päť skrípt s názvom Tepelno-technické dimenzovanie ohraničujúcich konštrukcií, Stavebná fyzika, Energeticky úsporná rekonštrukcia budov, Základy stavebnej fyziky, Tepelnotechnické dimenzovanie budov a ohraničujúcich konštrukcií. Je autorom šiestich celoštátne distribuovaných počítačových programov zameraných na stavebnú fyziku. Zapojil sa do medzinárodného projektu TEMPUS, v rámci čoho bol na niekoľko týždennom študijnom pobyte vo vzdelávacích zariadeniach v Londýne a Aténach. Neskôr robil merania pre projekt PASCOOL. V súčasnosti vyučuje na Fakulte architektúry a Strojníckej fakulte Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti celkom 6 predmetov. V uplynulých rokoch sa venoval vyhotoveniu maďarskej verzie dvoch noriem, MSZ EN ISO 8990 a MSZ EN ISO 10211, na základe ich nemeckej a anglickej varianty. Je členom Súdnej komory v Budapešti. Nedávno dokončil stavebno-fyzikálne hodnotenie komplexu Aréne v Budapešti. V súčasnosti sa zaoberá stavebno-fyzikálnymi otázkami Matyášovho chrámu. Za spoluprácu pri renovácii kostola v Segesvári zo stavebno-fyzikálneho hľadiska získal európsku prvú cenu.

späť na začiatok
Tel.: +    E-mail: